EBA Koolituskeskuse sisekord ja õppekorralduse eeskiri

EESTI BAARMENITE ASSOTSIATSIOONI KOOLITUSKESKUSE (EBA KOOLITUSKESKUS)

SISEKORD JA ÕPPEKORRALDUSE EESKIRI

 

1        ÜLDSÄTTED

 • Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni Koolituskeskus (edaspidi EBA Koolituskeskus)  on koolitusasutus, mis viib läbi täiskasvanute vabahariduslikku tööalast koolitust  teeninduse ja alkohoolsete ning muude jookide tundmise ning serveerimise alal.
 • EBA Koolituskeskus juhindub oma tegevuses käesolevast Põhikirjast, MTÜ Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni (edaspidi EBA) põhikirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest. 
 • Erakooli ametlik nimetus: Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni Koolituskeskus (EBA Koolituskeskus). Tõlge inglise keelde: Estonian Bartenders Association’s Training Center (EBA Training Center)
 • EBA Koolituskeskus on asutatud 1. märts 2014.
 • EBA Koolituskeskuse juriidiline aadress on Masina 11, Eesti Vabariik, Tallinn.
 • EBA Koolituskeskuse õppekeeled on eesti, inglise ja vene keel, asjaajamiskeel on eesti keel.
 • EBA Koolituskeskusel on arengukava, milles nähakse ette erakooli arenguprintsiibid ja –suunad, sealhulgas õppe- ja kasvatuse põhimõtted, andmed finantsressursside olemasolu kohta, investeeringute vajadus.

 

2.    EBA KOOLITUSKESKUSE TEGEVUS JA ÕPPETÖÖ

 • Õppetöö eesmärgiks on alkohoolsete ning muude jookide tundmise ja serveerimise oskuste omandamise võimaldamine.
 • Kutsealase täiend- ja ümberõppe läbiviimine.
 • Vabaharidusliku õppimisvõimaluse pakkumine täiskasvanutele.
 • Õppemetoodilise töö korraldamine, sealhulgas erakoolis õpetatavate erialade õppekavade ja –materjalide väljatöötamine ning arendamine
 • Koostöö tegemine teiste samalaadsete õppeasutustega ja valdkonna ettevõtete ning organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.
 • Lektorite erialase kvalifikatsiooni tõstmine.

 

3.    TÄIENDUSKOOLITUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

3.1.  Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
 • EBA Koolituskeskus valmistab koostöös koolitajaga ette koolituse õppekava, valib sobivaimad õppemeetodid ja õppematerjalid.
 • Täienduskoolituse õppekavasid täiendatakse ja uuendatakse regulaarselt vastavalt vajadusele, sh vähemalt üks kord aastas.
 • Õppekava-, õppekorralduse- ja õppekeskkonna muudatusi viiakse sisse ka koolitustel osalenute tagasiside tulemusel.

 

3.2.  Täienduskoolituse koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
 • Täienduskoolituse õppekavas loengute lektoriteks on Eesti toidu- ja joogikultuuri edasikandvad isikud, kellel on kas erialane haridus või pikaajaline valdkonnas töötamise kogemus.
 • Koolitajaks võib olla ka isik, kellel on kõrgharidus mõnel muul alal või kellel on arvestatav pädevus ja kogemus käsitletavas valdkonnas.
 • Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid kvaliteedi tõstmiseks või täiendõppeks.

 

3.3.  Täienduskoolituse õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
 • Koolitused viiakse läbi EBA Koolituskeskuse õppeklassis.
 • Koolitusruumid on loodud vastavalt täienduskoolituse eripärale, sisaldades õppebaari koos selleks vajalike toodete ja seadmetega. Ruum tehniliselt hästi varustatud projektoriga ning audiosüsteemiga. Õppeklassis levib wifi.
 • EBA Koolituskeskus tagab õppetegevuse käigus koolitusruumi korrashoiu ja teeb vajadusel uuendusi õppeklassi kaasajastamiseks.
 • EBA Koolituskeskuses toimuvate täienduskoolituste õppegruppide suurus on kuni 20 õppurit, mis on ruumi kasutamiseks sobilik.

 

3.4.  Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
 • Esmane tagasiside kogumine osalejatelt toimub koolituse vältel ja pauside ajal suulise vestluse käigus.
 • Koolituse lõpus täidavad koolitusest osavõtjad tagasiside ankeedi kas kohapeal või läbi veebi.
 • Koolitatavatelt küsitakse tagasisidet koolituse sisu, koolitaja, õppevahendite, koolituse korralduse ja toimumiskoha kohta.
 • Koolituse kohta saadud tagasisidet analüüsitakse ja vajalikke muudatusi tehakse nii koolituste sisulise (õppekava) kui ka korraldusliku poole parendamiseks, et õppe protsessi tõhustada.

 

 

4        VASTUVÕTT JA VÄLJAARVAMINE

 • EBA Koolituskeskusesse võivad õppima asuda täisealised isikud, kui ei ole märgitud teisiti.
 • Õppurite vastuvõtt toimub avalduse alusel EBA Koolituskeskuse sisekorras ja õppekorralduses märgitud kehtestatud korras.
 • EBA Koolituskeskusesse vastuvõetud õppuri ja EBA Koolituskeskuse vahel sõlmitakse enne õpingute alustamist õppeleping. Õppelepingut ei sõlmita täiendõpete korral, mille kestvus on alla 8 akadeemilise tunni.
 • EBA Koolituskeskusest väljaarvamise tingimused ja kord on määratud EBA Koolituskeskuse sisekorras ja õppekorralduses ja õppelepinguga.
 • Õppur arvatakse EBA õppurite nimekirjast välja: 
  • õppemaksu tähtajaks mittetasumise tõttu;
  • puudumiste (50% puudumisi) ja edasijõudmatuse tõttu õppetöös
  • õppuri isikliku avalduse alusel
 • EBA Koolituskeskuse poolt korraldatud Baarmenite Algkoolitus loetakse lõpetatuks pärast lõpueksamite sooritamist. Eksami mitte sooritanud õpilastele antakse võimalus korduseksamiks, mida on võimalik teha lisatasu eest selleks eelnevalt kokkulepitud ajal.
 • Teiste EBA Koolituskeskuse poolt korraldatud koolituste läbimiseks ei ole vajalik kirjalikku ega praktilist eksamit sooritada. 

 

5        EBA KOOLITUSKESKUSE ÕPPURITE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 • Õppuritel on õigus saada õpet vastavalt kursuste programmis ettenähtud õppe- ja ajakavale.
 • Õppuritel on õigus kasutada õppe- ja muud erialast materjali.
 • Õppurid ei tohi saadud õppematerjale kasutada autoriõigusi rikkudes.
 • Õppur on kohustatud käituma vastavalt EBA Koolituskeskuse sisekorrale.
 • Õppurid on kohustatud sooritama õigeaegselt ettenähtud eksameid, arvestusi ja praktikat.

 

6        EBA KOOLITUSKESKUSE LEKTORID

 • Lektoritel on õigus kasutada õppe- ja muud erialast materjali.
 • Lektoritel on kohustus valmistada õppematerjal ette lähtudes EBA Koolituskeskuse nõuetest.
 • Lektoritel on kohustus järgida õppekorralduseeskirja.

 

7        EBA KOOLITUSKESKUSE FINANTSEERIMINE, ÕPPEMAKS, STIPENDIUMID

 • EBA Koolituskeskuse finantseerimiseks vajalikud vahendid saadakse õppemaksudest,  majanduslepingutest ja toetustest.
 • Õppemaksu suurus määratakse EBA Koolituskeskuse juhi ettepanekul EBA juhatuse poolt.
 • Õppemaksu suurus (summa), selle arvestamine, tasumise kord ja tähtaeg ning tagastamise alused ja kord määratakse õppuri ja EBA Koolituskeskuse vahelise õppelepinguga koolituste puhul üle 8 akadeemilise tunni. Teiste koolituste puhul õppelepingut ei sõlmita.

 

7.1. Koolituse eest tasumise kord
 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel ühes osas enne koolituse algust. Mitmes osas on võimalik tasuda vaid Baarmenite Algkoolituse eest ja sellisel juhul sõlmitakse eelnevalt maksegraafik, mis vormistatakse õppelepingu lisana.  
 • Kui Õppija eest tasub õppemaksu keegi teine (olgu selleks firma või eraisik, edaspidi Maksja), peab Õppija sellest EBA Koolituskeskust teavitama e-kirja teel kool@barman.ee.
 • Koolitusarve saadetakse e-posti teel.
 • Õppemaks tasutakse Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni MTÜ arveldusarvele IBAN EE242200221059072813 Swedbank. 
 • Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 • Kui Õppija/Maksja ei ole ettenähtud kuupäevaks õppemaksu tasunud ega ole selle hilisemaks tasumiseks kirjalikku avaldust esitanud, võib EBA Koolituskeskus Õppija nimekirjast välja arvata.
 • Õppemaksus sisalduvad põhilised õppematerjalid, sh teooria materjal ja degustatsioonile tulevad tooted.
 • Õppemaksu suurus on kindlaks määratud.
 • EBA Koolituskeskus jätab endale õiguse muuta õppemaksu suurust.
7.2. Õppemaksu tagastamise tingimused
 • Õppijal on õigus peale registreerimist ja arve kättesaamist koolitusel osalemisest loobuda, teatades sellest EBA Koolituskeskust kirjaliku ülesütlemisavaldusega e-kirja teel kool@barman.ee
 • Kirjaliku ülesütlemise puhul kuulub 100% õppemaksust tagastamisele alla 8 akadeemilise tunniga koolituse puhul, kui teavitatakse kuni 7 kalendripäeva enne koolitust. Baarmenite algkoolitusel on tähtajaks 14 kalendripäeva enne õppetöö algust. 
 • Kirjaliku ülesütlemise puhul kuulub 50% õppemaksust tagastamisele alla 8 akadeemilise tunniga koolituse puhul, kui teavitatakse kuni 2-6 kalendripäeva enne koolitust. Baarmenite algkoolitusel on tähtajaks 7-13 kalendripäeva enne õppetöö algust. 
 • Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või ei teata koolitusest loobumisest, ei tagastata õppetasu.
 • Õppija või temast sõltuvate isikute pikaajalisel haigestumisel või mõne muu ootamatu õppimist takistava asjaolu ilmnemisel on Õppijal võimalik esitada avaldus EBA Koolituskeskuse juhile tasaarvelduse saamiseks järgmise õppeperioodi arvelt või taotleda osalist tagasimaksu.
 • Õppemaksu üldjuhul tagasiulatuvalt ei tagastata.
 • Kui koolitus jääb ära koolitusasutusest tingitud põhjustel, pakutakse esmalt võimalust osaleda järgmisel koolitusel või vähemalt samas väärtuses teisel koolitusel. 
 • Kui õppur ei soovi asendatud koolitusel osaleda, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õppetasust.

 

8        EBA KOOLITUSKESKUSE JUHTIMINE

 • EBA Koolituskeskuse juhtorganiteks on EBA Koolituskeskuse juht ja EBA juhatus
 • EBA Koolituskeskuse juht kinnitatakse EBA juhatuse poolt ja ta allub EBA juhatusele. Koolituskeskuse juht peab olema EBA liige.
 • Koolituskeskuse juht juhib EBA Koolituskeskust, järgides EBA juhatust ja seadust.
 • Koolituskeskuse juht hoolitseb EBA Koolituskeskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
 • Koolituskeskuse juht koos EBA juhatusega töötavad välja õppekavad ja nende maksmumuse kalkulatsioonid ning koolituskeskuse juht vastutab nende õigsuse ja paikapidavuse eest.