EBA Koolituskeskuse sisekord ja õppekorralduse eeskiri

EESTI BAARMENITE ASSOTSIATSIOONI KOOLITUSKESKUSE (EBA KOOLITUSKESKUS)

SISEKORD JA ÕPPEKORRALDUSE EESKIRI

 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni Koolituskeskus (edaspidi EBA Koolituskeskus)  on koolitusasutus, mis viib läbi täiskasvanute vabahariduslikku tööalast koolitust  teeninduse ja alkohoolsete ning muude jookide tundmise ning serveerimise alal.

1.2. EBA Koolituskeskus juhindub oma tegevuses käesolevast Põhikirjast, MTÜ Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni (edaspidi EBA) põhikirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

1.3. Erakooli ametlik nimetus: Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni Koolituskeskus (EBA Koolituskeskus). Tõlge inglise keelde: Estonian Bartenders Association’s Training Center (EBA Training Center)

1.4. EBA Koolituskeskus on asutatud 1. märts 2014.

1.5. EBA Koolituskeskuse juriidiline aadress on Masina 11, Eesti Vabariik, Tallinn.

1.6. EBA Koolituskeskuse õppekeeled on eesti, inglise ja vene keel, asjaajamiskeel on eesti keel.

1.7. EBA Koolituskeskusel on arengukava, milles nähakse ette erakooli arenguprintsiibid ja suunad, sealhulgas õppe- ja kasvatuse põhimõtted, andmed finantsressursside olemasolu kohta, investeeringute vajadus.

 

  1. EBA KOOLITUSKESKUSE TEGEVUS JA ÕPPETÖÖ

2.1. Õppetöö eesmärgiks on alkohoolsete ning muude jookide tundmise ja serveerimise oskuste omandamise võimaldamine.

2.2. Kutsealase täiend- ja ümberõppe läbiviimine.

2.3. Vabaharidusliku õppimisvõimaluse pakkumine täiskasvanutele.

2.4. Õppemetoodilise töö korraldamine, sealhulgas erakoolis õpetatavate erialade õppekavade ja materjalide väljatöötamine ning arendamine

2.5. Koostöö tegemine teiste samalaadsete õppeasutustega ja valdkonna ettevõtete ning organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

2.6. Lektorite erialase kvalifikatsiooni tõstmine.

 

  1. VASTUVÕTT JA VÄLJAARVAMINE

3.1. EBA Koolituskeskusesse võivad õppima asuda täisealised isikud.

3.2. Õppurite vastuvõtt toimub avalduse alusel EBA Koolituskeskuse sisekorras ja õppekorralduses märgitud kehtestatud korras.

3.3. EBA Koolituskeskusesse vastuvõetud õppuri ja EBA Koolituskeskuse vahel sõlmitakse enne õpingute alustamist õppeleping. Õppelepingut ei sõlmita täiendõpete korral, mille kestvus on alla 8 akadeemilise tunni.

3.4. EBA Koolituskeskusest väljaarvamise tingimused ja kord on määratudEBA Koolituskeskuse sisekorras ja õppekorralduses ja õppelepinguga.

3.5. Õppur arvatakse EBA õppurite nimekirjast välja: 

3.5.1. õppemaksu tähtajaks mittetasumise tõttu;

3.5.2. puudumiste (50% puudumisi) ja edasijõudmatuse tõttuõppetöös

3.5.3. õppuri isikliku avalduse alusel

3.6. EBA Koolituskeskuse koolitus loetakse lõpetatuks pärast lõpueksamite sooritamist.

 

  1. EBA KOOLITUSKESKUSE ÕPPURITE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Õppuritel on õigus saada õpet vastavalt kursuste programmis ettenähtudõppe- ja ajakavale.

4.2. Õppuritel on õigus kasutada õppe- ja muud erialast materjali.

4.3. Õppurid ei tohi saadud õppematerjale kasutada autoriõigusi rikkudes.

4.4. Õppur on kohustatud käituma vastavalt EBA Koolituskeskuse sisekorrale.

4.5. Õppurid on kohustatud sooritama õigeaegselt ettenähtud eksameid, arvestusi ja praktikat.

 

  1. EBA KOOLITUSKESKUSE LEKTORID

 

5.1. Lektoritel on õigus kasutada õppe- ja muud erialast materjali.

5.2. Lektoritel on kohustus valmistada õppematerjal ette lähtudes EBA Koolituskeskuse nõuetest.

5.3. Lektoritel on kohustus järgida õppekorralduseeskirja.

 

  1. EBA KOOLITUSKESKUSE FINANTSEERIMINE, ÕPPEMAKS, STIPENDIUMID

6.1. EBA Koolituskeskuse finantseerimiseks vajalikud vahendid saadakse õppemaksudest,  majanduslepingutest ja toetustest.

6.2. Õppemaksu suurus määratakse EBA Koolituskeskuse juhi ettepanekul EBA juhatuse poolt.

6.3. Õppemaksu suurus (summa), selle arvestamine, tasumise kord ja tähtaeg ning tagastamise alused ja kord määratakse õppuri ja EBA Koolituskeskuse vaheliseõppelepinguga.  

 

  1. EBA KOOLITUSKESKUSE JUHTIMINE

7.1. EBA Koolituskeskuse juhtorganiteks on EBA Koolituskeskuse juht ja EBA juhatus

7.2. EBA Koolituskeskuse juht kinnitatakse EBA juhatuse poolt ja ta allub EBA juhatusele. Koolituskeskuse juht peab olema EBA liige.

7.3. Koolituskeskuse juht juhib EBA Koolituskeskust, järgides EBA juhatust ja seadust.

7.4. Koolituskeskuse juht hoolitseb EBA Koolituskeskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

7.5. Koolituskeskuse juht koos EBA juhatusega töötavad välja õppekavad ja nende maksmumuse kalkulatsioonid ning koolituskeskuse juht vastutab nende õigsuse ja paikapidavuse eest.

 

 

EBA Koolituskeskuse sisekord ja õppekorralduse eeskiri on vastu võetud Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni koosolekul 19.01.2015