EBA Koolituskeskuse sisekord ja õppekorralduse eeskiri

EESTI BAARMENITE ASSOTSIATSIOONI KOOLITUSKESKUSE (EBA KOOLITUSKESKUS)

SISEKORD JA ÕPPEKORRALDUSE EESKIRI

 

1        ÜLDSÄTTED

 • Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni Koolituskeskus (edaspidi EBA Koolituskeskus)  on koolitusasutus, mis viib läbi täiskasvanute vabahariduslikku tööalast koolitust  teeninduse ja alkohoolsete ning muude jookide tundmise ning serveerimise alal.
 • EBA Koolituskeskus juhindub oma tegevuses käesolevast Põhikirjast, MTÜ Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni (edaspidi EBA) põhikirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest. 
 • Erakooli ametlik nimetus: Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni Koolituskeskus (EBA Koolituskeskus). Tõlge inglise keelde: Estonian Bartenders Association’s Training Center (EBA Training Center)
 • EBA Koolituskeskus on asutatud 1. märts 2014.
 • EBA Koolituskeskuse juriidiline aadress on Masina 11, Eesti Vabariik, Tallinn.
 • EBA Koolituskeskuse õppekeeled on eesti, inglise ja vene keel, asjaajamiskeel on eesti keel.
 • EBA Koolituskeskusel on arengukava, milles nähakse ette erakooli arenguprintsiibid ja –suunad, sealhulgas õppe- ja kasvatuse põhimõtted, andmed finantsressursside olemasolu kohta, investeeringute vajadus.

 

2.    EBA KOOLITUSKESKUSE TEGEVUS JA ÕPPETÖÖ

 • Õppetöö eesmärgiks on alkohoolsete ning muude jookide tundmise ja serveerimise oskuste omandamise võimaldamine.
 • Kutsealase täiend- ja ümberõppe läbiviimine.
 • Vabaharidusliku õppimisvõimaluse pakkumine täiskasvanutele.
 • Õppemetoodilise töö korraldamine, sealhulgas erakoolis õpetatavate erialade õppekavade ja –materjalide väljatöötamine ning arendamine
 • Koostöö tegemine teiste samalaadsete õppeasutustega ja valdkonna ettevõtete ning organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.
 • Lektorite erialase kvalifikatsiooni tõstmine.

 

3.    TÄIENDUSKOOLITUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

3.1.  Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
 • EBA Koolituskeskus valmistab koostöös koolitajaga ette koolituse õppekava, valib sobivaimad õppemeetodid ja õppematerjalid.
 • Täienduskoolituse õppekavasid täiendatakse ja uuendatakse regulaarselt vastavalt vajadusele, sh vähemalt üks kord aastas.
 • Õppekava-, õppekorralduse- ja õppekeskkonna muudatusi viiakse sisse ka koolitustel osalenute tagasiside tulemusel.

 

3.2.  Täienduskoolituse koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
 • Täienduskoolituse õppekavas loengute lektoriteks on Eesti toidu- ja joogikultuuri edasikandvad isikud, kellel on kas erialane haridus või pikaajaline valdkonnas töötamise kogemus.
 • Koolitajaks võib olla ka isik, kellel on kõrgharidus mõnel muul alal või kellel on arvestatav pädevus ja kogemus käsitletavas valdkonnas.
 • Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid kvaliteedi tõstmiseks või täiendõppeks.

 

3.3.  Täienduskoolituse õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
 • Koolitused viiakse läbi EBA Koolituskeskuse õppeklassis.
 • Koolitusruumid on loodud vastavalt täienduskoolituse eripärale, sisaldades õppebaari koos selleks vajalike toodete ja seadmetega. Ruum tehniliselt hästi varustatud projektoriga ning audiosüsteemiga. Õppeklassis levib wifi.
 • EBA Koolituskeskus tagab õppetegevuse käigus koolitusruumi korrashoiu ja teeb vajadusel uuendusi õppeklassi kaasajastamiseks.
 • EBA Koolituskeskuses toimuvate täienduskoolituste õppegruppide suurus on kuni 20 õppurit, mis on ruumi kasutamiseks sobilik.

 

3.4.  Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
 • Esmane tagasiside kogumine osalejatelt toimub koolituse vältel ja pauside ajal suulise vestluse käigus.
 • Koolituse lõpus täidavad koolitusest osavõtjad tagasiside ankeedi kas kohapeal või läbi veebi.
 • Koolitatavatelt küsitakse tagasisidet koolituse sisu, koolitaja, õppevahendite, koolituse korralduse ja toimumiskoha kohta.
 • Koolituse kohta saadud tagasisidet analüüsitakse ja vajalikke muudatusi tehakse nii koolituste sisulise (õppekava) kui ka korraldusliku poole parendamiseks, et õppe protsessi tõhustada.

 

 

4        VASTUVÕTT JA VÄLJAARVAMINE

 • EBA Koolituskeskusesse võivad õppima asuda täisealised isikud.
 • Õppurite vastuvõtt toimub avalduse alusel EBA Koolituskeskuse sisekorras ja õppekorralduses märgitud kehtestatud korras.
 • EBA Koolituskeskusesse vastuvõetud õppuri ja EBA Koolituskeskuse vahel sõlmitakse enne õpingute alustamist õppeleping. Õppelepingut ei sõlmita täiendõpete korral, mille kestvus on alla 8 akadeemilise tunni.
 • EBA Koolituskeskusest väljaarvamise tingimused ja kord on määratud EBA Koolituskeskuse sisekorras ja õppekorralduses ja õppelepinguga.
 • Õppur arvatakse EBA õppurite nimekirjast välja: 
  • õppemaksu tähtajaks mittetasumise tõttu;
  • puudumiste (50% puudumisi) ja edasijõudmatuse tõttu õppetöös
  • õppuri isikliku avalduse alusel
 • EBA Koolituskeskuse koolitus loetakse lõpetatuks pärast lõpueksamite sooritamist.

 

5        EBA KOOLITUSKESKUSE ÕPPURITE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 •  Õppuritel on õigus saada õpet vastavalt kursuste programmis ettenähtud õppe- ja ajakavale.
 • Õppuritel on õigus kasutada õppe- ja muud erialast materjali.
 • Õppurid ei tohi saadud õppematerjale kasutada autoriõigusi rikkudes.
 • Õppur on kohustatud käituma vastavalt EBA Koolituskeskuse sisekorrale.
 • Õppurid on kohustatud sooritama õigeaegselt ettenähtud eksameid, arvestusi ja praktikat.

 

6        EBA KOOLITUSKESKUSE LEKTORID

 • Lektoritel on õigus kasutada õppe- ja muud erialast materjali.
 • Lektoritel on kohustus valmistada õppematerjal ette lähtudes EBA Koolituskeskuse nõuetest.
 • Lektoritel on kohustus järgida õppekorralduseeskirja.

 

7        EBA KOOLITUSKESKUSE FINANTSEERIMINE, ÕPPEMAKS, STIPENDIUMID

 • EBA Koolituskeskuse finantseerimiseks vajalikud vahendid saadakse õppemaksudest,  majanduslepingutest ja toetustest.
 • Õppemaksu suurus määratakse EBA Koolituskeskuse juhi ettepanekul EBA juhatuse poolt.
 • Õppemaksu suurus (summa), selle arvestamine, tasumise kord ja tähtaeg ning tagastamise alused ja kord määratakse õppuri ja EBA Koolituskeskuse vaheliseõppelepinguga.  

 

8        EBA KOOLITUSKESKUSE JUHTIMINE

 • EBA Koolituskeskuse juhtorganiteks on EBA Koolituskeskuse juht ja EBA juhatus
 • EBA Koolituskeskuse juht kinnitatakse EBA juhatuse poolt ja ta allub EBA juhatusele. Koolituskeskuse juht peab olema EBA liige.
 • Koolituskeskuse juht juhib EBA Koolituskeskust, järgides EBA juhatust ja seadust.
 • Koolituskeskuse juht hoolitseb EBA Koolituskeskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
 • Koolituskeskuse juht koos EBA juhatusega töötavad välja õppekavad ja nende maksmumuse kalkulatsioonid ning koolituskeskuse juht vastutab nende õigsuse ja paikapidavuse eest.